سپاس از اینستاگرام
Untitled_1ss_web

Untitled_1sss


از تیم اینستاگرام براى انتخاب عکس من و انتشار آن در صفحه رسمى و پر بازدیدشان ممنونم. هدیه اى از این بهتر در آغاز سال نو برایم ممکن نبود. دلگرمى و نشانه خوبى است برایم. از اینستاگرام براى توسعه ى عشق به عکاسى ممنونم.
عکس مربوط به پروژه من است درباره نگاه به گیلان: منطقه اى که برایم تمام نشدنى است و خودش را بر همه ى موضوعات و دلبستگى هاى دیگرم در عکاسى چیره کرده است. از زلفا دختر هفت ساله ى این عکس و خیلى ها که با حضور و زندگى شان، به قاب هاى من معنا دادند؛ ممنونم.