تسلیت به "امید سریری"
DSC_0099_Edit
عکس: امید سریری

براى امید عزیزمان قدرت عبور از خاطره هاى انبوهى را خواهانم که با سپیدى چادر مادر گره خورده است و بوى دوا و بوى دوا و بوى دوا و باز بوى دوا و حقارت کلمه هاى غریب و بى رحمىِ خُرد کننده "توهم" و بى ربطى کلمات و ادراک ناقص و مادرى که بازگشته بود به کودکىِ دور خویش و بوى دوا و بوى تمام نشدنى دوا که انگار در همه کنج هاى خانه رخنه کرده است.
ساعاتى پیش مادر محترم امید عزیزمان به بُعدى دیگر سفر کرد و تن پوش و کفشهایش را جا گذاشت.
روحش رها و آرزوى صبرى بزرگ براى امید که در طى سالیان رنج، کلامى شِکوه نکرد و سخن نگفت.