جهان درگیر اقلام
LON12558a

Martin Parr. England. Broadstairs. From 'Common Sense'.1998

کمتر کسی به این اندازه بر جزییات بی اهمیت روزمره و ملال زندگی معاصر تمرکز و تاکید کرده است که مارتین پار. گویی او وظیفه ای بزرگتر از نشان دادن جزییات معمولی زندگی که برای مردم خالی از معنا و مفهوم است، ندارد. نزدیک شدن بی محابا به کالاها، اشیا و صورت مردم نه برای مطالعه چیستی آن ها که به خاطر اغراق در «وضعیت» ی که زندگی معاصر روی دوش آدم ها و کالاها انداخته، شگرد همیشگی مارتین پار است. اینکه مازاد تورم اشیا، خوردنی ها و کالاهای مصرفی به چه صورت و وضعیتی در فضاهای عمومی رها می شود. عکس های او لبخندی را بر لبانمان می نشاند، اما از پس این لبخند، هراس و اضطرابی نیز بر وجودمان می نشیند؛ استرس این تجمع هولناک اشیا و آدم ها در مکان های پر رفت و آمد، توریستی، ییلاقیات و هر جایی که بشر امروز با ولع و شهوتی تمام ناپذیر به تسخیر آن پرداخته است. به این ترتیب جهان پار دیالکتیکی از هجو، طنز، نکوهش و هشدار است که فهم سنتی را مورد نقد جدی خود قرار می دهد. 
او با اغراق های حاصل از جهان دو بعدی عکس و پرسپکتیوهای کمتر دیده شده نسبت به اشیا و حضور آدم ها در اماکن، مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی را نشان می دهد که جملگی بر مفاهیم جوامع نوین و عوارض حاصل از آن – که مهم ترین آن مصرف گرایی – است تاکید می کند. نظام هایی که با استفاده از تبلیغات و اغواگری، مشوق مصرف بی رویه کالاها و اشیا هستند و ارام آرام بر فردیت انسانی غلبه می کنند و به این ترتیب کالاها و اشیا به نشانه های راستین انسان معاصر بدل می شود. وجه نمایشی، اغراق آمیز و فیگوراتیو آدم ها در صحنه های پار، ما را رو در روی این حقیقت می نشاند که این آدم های ساده زندگی دقیقا «بازیگر»ان نظام سرکایه داری هستند تا به اذن فرامین آن نظام به فعالیت کورکورانه بپردازند. البته که در چنین ساز و کاری مفاهیم ثانویه ای چون: لذت جویی، اصالت فایده، منفعت طلبی نیز در آثار پار خودنمایی می کنند.
این تجمع ابژه های تهی از معنا آن قدر در آثار عکاس تکرار می شوند که تبدیل به موتیف های برجسته او می شوند تا جهان انسان معاصر را درگیر «اقلام» بداند، گرفتار کالاهایی که می روند تا به ارزش های انسانی چیره شوند و خودشان را به عنوان پرتره جدید زندگی امروزی تثبیت کنند.